Source: ajarn-donald.blogspot.com

Paul Maglione เป็นผู้ก่อตั้ง

Paul Maglione เป็นผู้ก่อตั้ง การเรีีียนรู้เพื่อความบันเทิงกับ English Attack! เว็ปไซต์ Ajarn ได้ให้ Paul เป็นบุคคลสำคัญร้อนแรง ในการนำรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมือนเล่นเกมส์ ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ อนาคตของการเรียนบนเว็ปไซต์ การเรียนจากตำราดั้งเดิม และอีกรายเรีื่อง

หุ้นส่วนการตลาดในเมืองไทย

ศุภวรรณ อินบุญนะ 088-249-4917 / 089-201-1680
supawan.inbunna@english-attack.com

Donald Patnaude 081-855-2701
donald.patnaude@english-attack.com

http://th.english-attack.com/

See on Scoop.itOn This Day in Thailand