Source: ajarn-donald.blogspot.co.uk

โปรโมชั่นฤดูฝน โอกาสของคุณมาถึงแล้วในการเรียนรู้หรือฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยใช้ English Attack! รูปแบบออนไลน์ 2.0
สอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทย:Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917
อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ:Donald Patnaude โทร. 081-855-2701
อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com

See on Scoop.itEnglish-Attack! Thailand